Emri i plotë i organizatës dhe shkurtesa

LGBTI Qendra për mbështetje

Niveli i veprimit

Shkup/Kombëtar

Grupet qëllimore me të cilat punon organizata:

LGBTI Qendra për mbështetje është një filiale e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut e themeluar në vitin 2012. Misioni i LGBTI Qendrës për mbështetje është fuqizimi i komunitetit LGBTI për vetë-avokim, si dhe ndryshimi i statusit juridik dhe social të personave LGBTI në Republikën e Maqedonisë. Ai e përmbush misionin e tij përmes programeve të mëposhtme: Programi për avokim dhe lobim, Programi për komunitetin, Programi për marrëdhënie të integruara me publikun, Safe House - Qendra e strehimit për viktimat LGBTI të dhunës dhe Qendra kulturore dhe sociale “Komiteti”. Grupi i synuar me të cilin punon LGBTI Qendra për mbështetje janë LGBTI.

Shërbimet të cilat ofrohen

Ndihmë juridike falas, ndihmë dhe këshillim psikologjik falas, avokim strategjik, monitorim i legjislacionit, ndërgjegjësim publik, edukim dhe rritje e kapaciteteve të personave LGBTI për vetë-avokim, sigurimi i një hapësire të sigurt për socializim dhe krijim, mbështetje të iniciativave në fushën e queer kulturës / artet dhe promovimi i artistëve të rinj queer, mbështetje për nismat e avokimit, kujdesi për personat LGBTI, të cilët kanë qenë viktima të dhunës dhe / ose janë në rrezik të strehimit në Shtëpinë e sigurt.

Orari i punës

LGBTI Qendra për mbështetje punon çdo ditë prej ora 09:00 deri 17:00.

Qendra e strehimit Shtëpia e sigurt punon 24/7.


Informacion Kontakti

LGBTI Qendra për mbështetje

Rr. Naum Naumovski Borçe 83, 1000 Shkup

Telefoni: +389 2 3119 073;

Е-mail: info@lgbti.mk

Ueb faqja: www.lgbti.mk