Стратешки план на МЗД (2023-2025)

Акциски план на МЗД (2023-2025)

План за застапување (2023-2025)Проектни финансиски извештаи
FIOO Grant br.10721
FIOO Grant br.10654
FIOO Grant br.10339
FIOO Grant br.10455