Полн назив на организацијата и скратеница

ЛГБТИ Центар за поддршка

Место на делување

Скопје/Национално

Целни групи со кои работи организацијата:

ЛГБТИ Центарот за поддршка е подружница на Хелсиншкиот комитет за човекови права основана во 2012 година. Мисијата на ЛГБТИ Центарот за поддршка е зајакнување на ЛГБТИ заедницата за самозастапување, како и менување на правниот и социјалниот статус на ЛГБТИ луѓето во Република Македонија. Својата мисија ја остварува преку следниве програми: Програма за застапување и лобирање, Програма за заедницата, Програма за интегрирани односи со јавност, Сигурна Куќа – шелтер центар за ЛГБТИ жртви од насилство и културно социјален центар „Комитет“. Целната група со која работи ЛГБТИ Центарот за поддршка се ЛГБТИ.

Услуги и сервиси кои ги нуди

Бесплатна правна помош, бесплатна психолошка помош и советување, стратешко застапување, мониторинг на законодавството, подигнување на јавната свест, едукација и зголемување на капацитетите на ЛГБТИ луѓето за само-застапување, обезбедување на безбеден простор за социјализација и креација, поддршка на ицијативи во областа на квир културата/уметноста и промоција на млади квир ументици, поддршка на иницијативи за застапување, згрижување на ЛГБТИ луѓе кои биле жртва на насилство и/или се во ризик од бездомништво во шелтер центарот Сигурна Куќа

Работно време

ЛГБТИ Центарот за поддршка работи секој работен ден од 09:00 до 17:00 часот.

Шелтер центарот Сигурна Куќа работи 24/7.


Контакт информации

ЛГБТИ Центар за поддршка

Наум Наумовски Борче 83, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 3119 073;

Е-пошта: info@lgbti.mk

Веб-страница: www.lgbti.mk