Emri i plotë i organizatës dhe shkurtesa

Koalicioni MARGJINAT Shkup

Niveli i veprimit

Shkup/Kombëtar

Grupet qëllimore me të cilat punon organizata:

personat LGBTI, punëtorët seksual, personat të cilët jetojnë me HIV, personat të cilët përdorin droga, gratë viktima të dhunës me bazë gjinore

Shërbimet të cilat ofrohen

ndihmë juridike falas, ndihmë psikologjike falas, raportim të rasteve të diskriminimit dhe dhunës

Orari i punës

Çdo ditë pune prej ora 09.00 – 17.00 


Informacion Kontakti

Koalicioni MARGJINAT

rr. “Naroden front” 27-36, 1000 Shkup

Telefoni: +389 2 3214 269

Е-mail: koalicijaszpmz@gmail.com

Ueb faqja: www.coalition.org.mk