Emri i plotë i organizatës dhe shkurtesa

HERA – Asociacioni për edukim shëndetësor dhe hulumtim

Niveli i veprimit

Shkup/Kombëtar

Grupet qëllimore me të cilat punon organizata:

gratë rome, popullatat kryesore të prekura nga HIV (meshkuj që bëjnë seks me meshkuj, punëtorë seksual, persona që injektojnë drogë), persona që jetojnë me HIV, gra dhe fëmijë viktima të dhunës, kryes të dhunës, gra nga zonat rurale, LGBTI dhe personat me aftësi të kufizuara.

Shërbimet të cilat ofrohen

 1. Qendra rinore “Dëshiroj të dijë” Shuto Orizari:
  • Diagnostikimi i infektimeve seksualisht të transmetueshme (gonorreja, sifiliz, klamidia, trihomoniaza, kandidat) përmes PAP testeve dhe testeve tjera mikrobiologjike
  • Këshillim dhe administrim i terapisë dhe kontracepsionit (prezervativë, spiralë, kontracepsion oral dhe urgjent)
  • Këshillim për planifikim të familjes dhe parandalimi i shtatzënisë së paplanifikuar, kontroll bimanual dhe kontroll EHO, teste për shtatzëni
  • Diagnoza dhe trajtimi i infektimeve seksualisht të transmetueshme te meshkujt (sifilizi, gonorreja, HPV)
  • Testimi dhe këshillimi për HIV
  • Shërbime të punëtorit sociale dhe psikologut
  • Edukimi moshatar për HIV dhe shëndeti seksual dhe riprodhues
  • Ndihmë dhe mbështetje juridike nga këshilltari juridik dhe para-juristëve nga komuniteti rom
  • Distribuimi i prezervativëve, lubrikantëve dhe materialeve edukative
  • Këshillim për parandalimin e përdorimit të drogave
 2. Qendra rinore “Dëshiroj të dijë” Vodno:
  • Diagnostikimi i infektimeve seksualisht të transmetueshme (gonorreja, sifiliz, klamidia, trihomoniaza, kandidat) përmes PAP testeve dhe testeve tjera mikrobiologjike
  • Këshillim dhe administrim i terapisë dhe kontracepsionit (prezervativë, spiralë, kontracepsion oral dhe urgjent)
  • Këshillim për planifikim të familjes dhe parandalimi i shtatzënisë së paplanifikuar, kontroll bimanual dhe kontroll EHO, teste për shtatzëni
  • Diagnoza dhe trajtimi i infektimeve seksualisht të transmetueshme te meshkujt (sifilizi, gonorreja, HPV)
  • Testimi dhe këshillimi për HIV
  • Shërbime të psikologut
  • Edukimi moshatar për HIV dhe shëndeti seksual dhe riprodhues
  • Distribuimi i prezervativëve, lubrikantëve dhe materialeve edukative
  • Këshillim për parandalimin e përdorimit të drogave.
 3. Qendra e parë familjare e Qytetit të Shkupit
  Mbështetje psiko-sociale, këshillim dhe mbështetje juridike të familjeve, në të cilat ka raporte konflikti ose dhunë me bazë gjinore dhe dhunë familjare. Krahas këshillimit individual, grupor dhe familjar me psikoterapeutë, Qendra ofron edhe këshillim për të drejtat sociale, udhëzim dhe shoqërim te institucionet përkatëse dhe organizatat dhe ndihmë dhe mbështetje juridike.
 4. Ordinanca gjinekologjike mobile
  • Diagnostikimi i infektimeve seksualisht të transmetueshme (gonorreja, sifilizi, klamidia, trihomoniaza, kandidat) përmes PAP-testeve dhe testeve tjera mikrobiologjike
  • Administrimi i terapisë dhe kontracepsionit (prezervativë, spirale, kontracepsioni oral dhe urgjent)
  • Këshillim për planifikim të familjes dhe parandalimi i shtatzënisë së paplanifikuar, kontroll bimanual dhe kontroll EHO, teste për shtatzëni
  • Këshillim për kontracepsionin modern (prezervativë, spirale, kontracepsioni oral dhe urgjent)
  • Distribuimi i prezervativëve, lubrikantëve dhe materialeve edukative
 5. Ordinanca mobile për HIV testim
  • Këshillim para testimit (informim për rrezikun dhe parandalimin e HIV)
  • Testimi me HIV teste të shpejta
  • Këshillim pas testimit (informim për zvogëlimin e rreziqeve, nga transmetimi i HIV në të ardhmen, mbështetje dhe udhëzim te shërbimi për mbështetje psiko-sociale për personat që jetojnë me HIV nëse është e nevojshme
  • Distribuimi i prezervativëve, lubrikantëve dhe materialeve edukative

Orari i punës

 1. Qendra rinore “Dëshiroj të dijë” – Shuto Orizari
  çdo ditë pune prej ora 9:00 deri 16:00
 2. Qendra rinore “Dëshiroj të dijë” – Vodno
  Çdo ditë pune prej ora 11:00 deri 18:00, na e hëna deri të enjten dhe prej ora 9:00 deri 16:00 ditën e premte
 3. Qendra e parë familjare e Qytetit të Shkupit
  çdo ditë pune prej ora 9:00 deri 19:00.

Shërbimet:

 1. Qendra rinore “Dëshiroj të dijë” – Shuto Orizari
  Rr. “Indira Gandi” p.n. (Shtëpia e shëndetit në Shuto Orizari)
  02/2651-955
 2. Qendra rinore “Dëshiroj të dijë” – Vodno
  Rr. “Elisie Popovski Marko” nr. 2, 1000 Shkup
  02/3176-950
 3. Qendra e parë familjare e Qytetit të Shkupit
  Rr. “Kosturski heroi” nr. 50
  02/3200 007
  infopsc@hera.org.mk
 1. Ordinanca gjinekologjike mobile
  hera@hera.org.mk
 2. Ordinanca mobile për HIV testim dhe këshillim
  hivtest@hera.org.mk

Informacion Kontakti

HERA – Asociacioni për edukim shëndetësor dhe hulumtim

Franklin Ruzvelt 51a/26, 1000 Shkup

Telefoni: +389 (0)2 3290 395

Faksi: +389 (0)2 2556 002

E-mail:

Ueb faqja: www.hera.org.mk

 1. Qendra rinore “Dëshiroj të dijë” – Shuto Orizari
  Rr. “Indira Gandi” p.n. (Shtëpia e shëndetit në Shuto Orizari)
  02/2651-955
 2. Qendra rinore “Dëshiroj të dijë” – Vodno
  Rr. “Elisie Popovski Marko” nr. 2, 1000 Shkup
  02/3176-950
 3. Qendra e parë familjare e Qytetit të Shkupit
  Rr. “Kosturski heroi” nr. 50
  02/3200 007 infopsc@hera.org.mk
 4. Ordinanca gjinekologjike mobile
  hera@hera.org.mk
 5. Ordinanca mobile për HIV testim dhe këshillim
  hivtest@hera.org.mk