Полн назив на организацијата и скратеница

ХЕРА – Aсоцијација за здравствена едукација и истражување

Место на делување

Скопје/Национално

Целни групи со кои работи организацијата:

Ромки, клучни популации засегнати од ХИВ (мажи кои имаат секс со мажи, сексуални работници, луѓе кои инјектираат дроги), луѓе кои живеат со ХИВ, жени и деца жртви на насилство, сторители на насилство, жени од рурални средини, ЛГБТИ и лица со попреченост.

Услуги и сервиси кои ги нуди

 1. Младински центар „Сакам да знам” Шуто Оризари:
  • Дијагностика на сексуално преносливи инфекции кај жени (гонореја, сифилис, хламидија, трихомонијаза, кандида) преку ПАП-тест и други микробиолошки тестови
  • Советување и администрирање терапија и контрацепција (кондоми, спирала, орална и итна контрацепција)
  • Советување за планирање родителство и превенција на непланирана бременост, бимануелен преглед и ЕХО преглед, тестови за бременост
  • Дијагноза и третман на сексуални преносливи инфекции кај мажи (сифилис, гонореја, ХПВ)
  • Тестирање и советување за ХИВ
  • Услуги од социјален работник и психолог
  • Врсничка едукација за ХИВ и сексуално и репродуктивно здравје
  • Правна помош и поддршка од правен советник и параправници од ромската заедница
  • Дистрибуција на кондоми, лубриканти и едукативни материјали
  • Советување за превенција на употреба на дроги
 2. Младински центар „Сакам да знам” Водно:
  • Дијагностика на сексуално преносливи инфекции кај жени(гонореја, сифилис, хламидија, трихомонијаза, кандида) преку ПАП-тест и други микробиолошки тестови
  • Советување и администрирање терапија и контрацепција (кондоми, спирала, орална и итна контрацепција)
  • Советување за планирање родителство и превенција на непланирана бременост, бимануелен преглед и ЕХО преглед, тестови за бременост
  • Дијагноза и третман на сексуални преносливи инфекции кај мажи (сифилис, гонореја, ХПВ)
  • Тестирање и советување за ХИВ
  • Услуги од психолог
  • Врсничка едукација за ХИВ и сексуално и репродуктивно здравје
  • Дистрибуција на кондоми, лубриканти и едукативни материјали
  • Советување за превенција на употреба на дроги.
 3. Прв семеен ценатр на град Скопје
  Психо-социјална поддршка, советување и правна поддршка на семејствата во кои постојат конфликтни односи или родово засновано и семејно насилство. Покрај индивидуално, групно и семејно советување со психотерапевти, Центарот нуди и советување за социјални права, упатување и придружба до соодветни институции и организации и правна помош и поддршка.
 4. Мобилна гинеколошка амбуланта
  • Дијагностика на сексуално преносливи инфекции (гонореја, сифилис, хламидија, трихомонијаза, кандида) преку ПАП-тест и други микробиолошки тестови
  • Администрирање терапија и контрацепција (кондоми, спирала, орална и итна контрацепција)
  • Советување за планирање родителство и превенција на непланирана бременост, бимануелен преглед и ЕХО преглед, тестови за бременост
  • Советување за модерна контрацепција (кондоми, спирала, орална и итна контрацепција
  • Дистрибуција на кондоми, лубриканти и едукативни материјали
 5. Мобилни амбуланти за ХИВ тестирање
  • Прет-тест советување (информирање за ризикот и превенцијата од ХИВ)
  • Тестирање со брзи ХИВ-тестови
  • Пост-тест советување (информирање за намалување на ризик, од пренос на ХИВ во иднина, поддршка и препраќање до сервис за психосоцијална поддршка за луѓе што живеат со ХИВ доколку има потреба
  • Дистрибуција на кондоми, лубриканти и информативни материјали

Работно време

 1. Младински центар „Сакам да знам “– Шуто Оризари
  секој работен ден од 9:00 до 16:00 часот
 2. Младински центар „Сакам да знам“ – Водно
  секој работен ден од11:00 до 18:00 часот од понеделник до четврток и од 9:00 до 16:00 часоt во петок
 3. Прв семеен центар на град Скопје
  секој работен ден од 9:00 до 19:00 часот.

Услуги:

 1. Младински центар „Сакам да знам “– Шуто Оризари
  Ул. Индира Ганди бб (Здравствен дом во Шуто Оризари)
  02/2651-955
 2. Младински центар „Сакам да знам“ – Водно
  Ул. Елисие Поповски Марко бр. 2, 1000 Скопје
  02/3176-950
 3. Прв семеен центар на град Скопје
  „Костурски херои“ бр. 50
  02/3200 007
  infopsc@hera.org.mk
 1. Мобилна гинеколошка амбуланта
  hera@hera.org.mk
 2. Мобилни амбуланти за ХИВ тестирање и советување
  hivtest@hera.org.mk

Контакт информации

ХЕРА – Aсоцијација за здравствена едукација и истражување

Франклин Рузвелт 51a/26, 1000 Скопје

Телефон: +389 (0)2 3290 395

Факс: +389 (0)2 2556 002

E-пошта: hera@hera.org.mk

Веб-страница: www.hera.org.mk

 1. Младински центар „Сакам да знам “– Шуто Оризари
  Ул. Индира Ганди бб (Здравствен дом во Шуто Оризари)
  02/2651-955
 2. Младински центар „Сакам да знам“ – Водно
  Ул. Елисие Поповски Марко бр. 2, 1000 Скопје
  02/3176-950
 3. Прв семеен центар на град Скопје
  „Костурски херои“ бр. 50
  02/3200 007 infopsc@hera.org.mk
 4. Мобилна гинеколошка амбуланта
  hera@hera.org.mk
 5. Мобилни амбуланти за ХИВ тестирање и советување
  hivtest@hera.org.mk