Emri i plotë i organizatës dhe shkurtesa

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut

Niveli i veprimit

Shkup/Kombëtar

Grupet qëllimore me të cilat punon organizata:

Popullata e përgjithshme, peronat viktima të torturës, personat viktima të diskriminimit, personat LGBTI, personat me aftësi të kufizuara, gratë viktima të dhunës në familje dhe dhuna me bazë gjinore.

Shërbimet të cilat ofrohen

Ndihmë juridike falas, shoqërim para institucioneve përkatëse, avokim strategjik.

Orari i punës

Çdo ditë pune prej ora 09.00 – 17.00


Informacion Kontakti

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut

Rr. Naum Naumovski Borçe 83, 1000 Shkup

Telefonat: 023119073 и 072278436

Е-mail: helkom@mhc.org.mk

Ueb faqja: www.mhc.org.mk