Полн назив на организацијата и скратеница

Хелсиншки комитет за човекови права

Место на делување

Скопје/Национално

Целни групи со кои работи организацијата:

Општа популација, лица жртви на тортура, лица жртви на дискриминација, ЛГБТИ лица, лица со попреченост, жени жртви на семејно насилство и родово базирано насилство

Услуги и сервиси кои ги нуди

Бесплатна правна помош, придружување пред релевантни институции, стратешко застапување.

Работно време

Секој работен ден од 09:00 – 17:00


Контакт информации

Хелсиншки комитет за човекови права

Наум Наумовски Борче 83, 1000 Скопје

Телефони: 023119073 и 072278436

Е-пошта: helkom@mhc.org.mk

Веб-страница: www.mhc.org.mk