ТВОЈОТ ГЛАС Е ВАЖЕН. РЕАГИРАЈ И ПРИЈАВИ ДИСКРИМИНАЦИЈА!

Брошура

Брошурата е достапна на турски јазик.

Брошурата е достапна на ромски јазик.

Дали знаете што претставува дискриминацијата?
Како да препознаете дискриминација?
Каде да се обратиш за заштита од дискриминација?
Каде можеш да добиеш правен совет и помош за заштита од дискриминација?
Дали имаш право на бесплатен адвокат?
Кои услови треба да ги исполнуваш за да можеш да користиш секундарна правна помош?
Каде можеш да поднесеш барање за Бесплатна правна помош?
Зошто да пријавиш дискриминација?

ТВОЈОТ ГЛАС Е ВАЖЕН.РЕАГИРАЈ И ПРИЈАВИ ДИСКРИМИНАЦИЈА!