ТВОЈОТ ГЛАС Е ВАЖЕН. РЕАГИРАЈ И ПРИЈАВИ ДИСКРИМИНАЦИЈА!

Брошура Брошурата е достапна на турски јазик. Брошурата е достапна на ромски јазик. Дали знаете што претставува дискриминацијата?Како да препознаете дискриминација?Каде да се обратиш за заштита од дискриминација?Каде можеш да …

Трет квартален информатор 2022

Погледнете ги податоците за сторена дискриминација во најновиот тромесечен Информатор на Мрежа за заштита од дискриминација за периодот јули-септември 2022 година. Нееднаквиот третман кон определено лице или група на лица …

Прв квартален информатор 2022

Погледнете ги податоците за сторена дискриминација во најновиот тромесечен Информатор на Мрежа за заштита од дискриминација за периодот јануари – март 2022 година. Нееднаквиот третман кон определено лице или група …