КОН ОСТВАРУВАЊЕТО ПРАВО НА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ ПОРАДИ ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ/КИ

ШТО МОЖЕ (И ТРЕБА) ДА СЕ ПРЕЗЕМЕ ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРААТ ЕДНАКВОСТА И СОЦИЈАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ/КИ?
Документ за јавни политики

Извршно резиме на македонски јазик

Извршно резиме на англиски јазик

Извршно резиме на албански јазик