Собранието на РСМ го објави огласот за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Во продолжение го објавуваме огласот за избор на два членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Напомнуваме дека должината на мандатите од точка 1 од огласот е сметана од денот кога избраните членови си дале оставка, па оттука не ја претставува фактичката состојба на траењето на идните мандати. Едниот мандат ќе трае до 25.1.2024 (околу 11 месеци), а другиот мандат до 25.1.2026 (две години и 11 месеци).

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 16 и 17, членот 18 ставови (1) и (2) и членот 20 став (4) од Законот за спречување и заштита од дискриминација (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 258/20), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 февруари 2023 година, донесе:

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за избор на два члена на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (во натамошниот текст: Комисијата) и тоа за еден член со мандат од пет години и за еден член со мандат од една година два месеца и осум дена.

II. За член на Комисијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) да е државјанин на Република Северна Македонија;

2) да има стекнато 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование и да има минимум седум години работно искуство од областа на човековите права, од кои пет години во областа на еднаквост и недискриминација;

3) во моментот на изборот со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна затвор повеќе од шест месеци или забрана за вршење професија, дејност или должност и

4) да не е носител на функција во политичка партија.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија.

Во пријавата се наведува и времетраењето на мандатот за којшто се пријавува кандидатот.

За исполнување на условот од точката II. потточка 4) на оваа одлука кандидатот треба да достави и лична изјава заверена на нотар дека не е носител на функција во политичка партија.

IV. Огласот трае 30 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

V. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за објавување јавен оглас за избор на член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/21).

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави и во весниците „Слободен печат“, „Вечер“ и „Koha“.

Në pajtim me nenin 68, paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenet 16 dhe 17 dhe nenin 18, paragrafët (1) dhe (2) dhe nenin 20, paragrafi (4) të Ligjit të Parandalimit dhe të Mbrojtjes nga Diskriminimi (*) (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 258/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 13 shkurt 2023, miratoi:

V E N D I M

PËR PUBLIKIMIN E KONKURSIT PUBLIK PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT PËR PENGIMIN DHE MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkursit publik për zgjedhje të dy anëtarëve të Komisionit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi(në tekstin e mëposhtëm: Komisioni) siç vijon: një anëtar me mandat prej pesë vjetësh dhe për një anëtar prej një vjet dy muaj dhe tetë ditë.

II. Për anëtar i Komisionit mund të emërohet personi i cili i plotëson kushtet si vijon:

1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

2) të ketë 240 kredi të arritura sipas EKTS ose shkallën VII/1 të arsimit dhe të ketë së paku shtatë vjet përvoje pune në sferën e të drejtave të njeriut prej të cilave pesë vjet në sferën e barazisë dhe mos diskriminimit;

3) në momentin e zgjedhjes me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shqiptuar dënim me

burg prej mbi gjashtë muaj ose ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe

4) të mos jetë bartës i funksionit në parti politike.

III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, biografia personale dhe dokumentet e nevojshme për dëshminë e përmbushjes së kushteve nga pika II. të këtij vendimi, në origjinal ose kopje të verifikuar në noter, parashtrohen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në fletëparaqitje theksohet edhe kohëzgjatja e mandatit për të cilin aplikon kanditati. Për plotësimin e kushtit sipas pikës II. nënpika 4) të këtij vendimi, kandidati duhet të dorëzojë deklaratë personale të verifikuar në noter se nuk është bartës i funksionit në parti politike.

IV. Konkursi zgjat 30 ditë nga shpallja e tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

V. Ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi shfuqizohet vendimi për publikim të konkursit publik për zgjedhjen e anëtarit të Komisionit të Parandalimit dhe të Mbrojtjes nga Diskriminimi (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 102/2021).

VI. Ky vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërkaq do të shpallet edhe në gazetat “Slloboden Peçat”, “Veçer” dhe “Koha”.