Трибина за унапредување на пристапот до заштита од дискриминација во Кривогаштани

Веста е преземена од Радио Пела МК

Во општина Кривогаштани na 26.04.2023 се одржа трибина за унапредување на пристапот до заштита од дискриминација во организација на Мрежата за заштита од дискриминација во соработка со ЛАГ АГРО ЛИДЕР и општина Кривогаштани.

Марина Тошеска од ЛАГ АГРО ЛИДЕР посочи дека Принципите на рамноправност и недискриминација се зацртани во Универзалната декларација за човекови права: „Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви во достоинство и права“ (член 1). Овој концепт на еднаквост во достоинството и правата е вграден во современата демократија, па така, државите се обврзани да ги заштитуваат различните малцинства и ранливи групи од нееднаквиот третман.Член 2 ја содржи слободата од дискриминација: „Сите права и слободи, прогласени во оваа Декларација, му припаѓаат на секого, без никаква разлика.“ Принципите на недискриминација се дел од Уставот на нашата држава, како и Законот за спречување и заштита од дискриминација чија цел е обезбедување на принципот на еднаквост и спречување и заштита од дискриминација во остварување на човековите права и слободи.

Г-ѓа Весна Бендевска – Претставник од Комисијата за заштита и спречување на дискриминација како независно самостојно тело основано од Собранието, информираше за работата на Комисијата, кои се нејзините одговорности, резултатите од работењето како и должностите на Комисијата во заштитата и спречувањето на дискриминацијата на граѓаните на нашата држава.

Дискриминацијата има директни последици врз оние луѓе и групи кои се дискриминирани, но, исто така, има и индиректни и длабоки последици врз општеството како целина. Општество каде дискриминацијата се дозволува или се толерира е општество каде се кршат човековите права, и луѓето се соочуваат со предизвици во остварување на нивниот целосен потенцијал за себе и за општеството.

На трибината беа споделени примери за начинот на кој дискриминацијата влијае врз човековите права, како и мерките и иницијативите кои се во тек за да се спречи дискриминацијата и да се придонесе за уживање на човековите права, еднаквост и социјална правда.

Трибината има цел да ги информира граѓаните за законската регулатива за спречување и заштита од дискриминација, како и достапните механизми за заштита од дискриминација, преку промовирање на работата на Комисијата за заштита од дискриминација до граѓанскиот сектор и институциите на локално ниво кои треба да обезбедат пристап до правда и еднакви можности на граѓаните.

Граѓаните алармираа на неколку видови на дискриминација особено насочена кон лицата со попреченост, пристапот до образование, пристапот до ресурси и услуги во руралните средини, и др.

Трибината е организирана во рамките на проектот „Видливи, здружени и гласни“ поддржан од програмата на Цивика Мобилитас како еден вид акција за недискриминација и еднакво учество преку мулти-секторска соработка.