Полн назив на организацијата и скратеница

Македонско здружение на млади правници – МЗМП Скопје

Место на делување

Скопје/Национално

Целни групи со кои работи организацијата:
Општа популација, мигранти, баратели на азил, лица без државјанство, жртви на трговија со луѓе, луѓе жртви на насилни кривични дела

Услуги и сервиси кои ги нуди

Бесплатна правна помош, стратешко застапување.

Работно време

Понеделник – петок
08:30 – 16:30


Контакт информации

Македонско здружение на млади правници

Ул. Донбас бр. 14/1-6, 1000 Скопје
Телефон: 02 3220 870
Е-пошта: contact@myla.org.mk
Веб-страница: www.myla.org.mk