Што е родов јаз во платите, како, кој и зошто го креира? Клучни наоди и препораки од документот „ПЛАТА ПО ДОГОВОР – Намалување на родовиот јаз преку транспарентност на платите“